Privacyreglement en cookies beleid Perwijs vastgoedadvies

Perwijs vastgoedadvies is gevestigd aan de Bisschopsmolenstraat 92, 4876 AP Etten-Leur en is eenmanszaak gedreven door mr. B.N.J. (Nanda) de Wilde. Meer informatie en contactgegevens vindt u op onze website.

 

Algemeen

Dit privacyreglement geeft de gebruiker van de websites www.perwijs.nl inzicht in de gegevens die Perwijs vastgoedadvies verwerkt, de doeleinden waarvoor en de wijze waarop deze verwerkt worden. Via deze websites wordt informatie verzameld over de bezoekers en gebruikt voor marketingdoeleinden alsmede optimalisatie van de websites. Perwijs vastgoedadvies respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites en zorgt dat alle informatie en persoonsgegevens die worden verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

 

Privacy

Perwijs vastgoedadvies gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met verzamelde informatie en persoonsgegevens om. Het invullen van persoonlijke gegevens is nodig om vragen en informatieverzoeken te kunnen beantwoorden of om in te schrijven voor mailings en nieuwsbrieven. Het is altijd mogelijk om daarvoor uit te schrijven of een verzoek daartoe door te geven via info@perwijs.nl

 

Voor bezoekers onder 16 jaar geldt dat er toestemming moet worden gevraagd aan een ouder of wettelijk vertegenwoordiger voor het achterlaten van persoonlijke gegevens op een van onze websites.

 

Doorverwijzingen naar andere websites

Op onze website zijn links naar websites van derden te vinden, zoals organisaties waarmee wij samenwerken. Op het gebruik van websites van derden is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. Perwijs vastgoedadvies is niet aansprakelijk voor de wijze waarop informatie en persoonsgegevens die door derden wordt verstrekt, verwerkt of verzameld tijdens het bezoeken van websites van derden.

 

Cookies

Om gebruikers van haar websites in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de websites, plaatst Perwijs vastgoedadvies kleine hoeveelheden informatie (zgn. Cookies of vergelijkbare technologieën) op de door gebruikers bij het bezoek van een website benutte apparatuur, dan wel leest Perwijs vastgoedadvies informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen van de gebruikers.

De cookies of soortgelijke technologieën worden ook gebruikt voor analyse van het gebruik van bovengenoemde websites, analyse van trends en navigatiegedrag. De informatie die wordt verzameld wordt verstrekt aan Google Analitics. Meer informatie over het gebruik door Google van de aan haar verstrekte informatie kan gevonden worden in het privacybeleid van Google Analytics.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies, leggen onze servers de gegevens vast die uw browser verzendt vanaf uw apparatuur naar de server waarop de opgevraagde informatie zich bevindt. Hiervan worden serverlogbestanden bijgehouden. Deze bevatten gegevens als uw web verzoek, IP adres en informatie over de browser. Bij een volgend bezoek aan de websites wordt u herkend. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken samen te stellen en een beeld te verkrijgen van populaire webpagina’s en welke andere websites naar onze websites linken.

 

Social media

Op de websites van Perwijs vastgoedadvies zijn zogenaamde sociaal mediaknoppen opgenomen van Facebook, Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze knoppen kan ervoor gekozen worden om via het eigen sociaal media-account van de websitebezoeker bij voornoemde diensten aan te geven dat men geïnteresseerd is in onze diensten. Op het gebruik van dergelijke social media zijn de betreffende voorwaarden van de aanbieder van toepassing. Het privacy reglement van Perwijs vastgoedadvies is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke diensten.

 

Delen met derden

Perwijs vastgoedadvies deelt in de navolgende gevallen persoonsgegevens met derden:

  • als persoonsgegevens aan (sub)verwerkers worden verstrekt om de aan hen opgedragen dienstverlening uit te voeren. In dat geval mogen deze derden de gegevens alleen verwerken in (sub) opdracht van Perwijs vastgoedadvies en wordt vereist dat deze partijen instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
  • als Perwijs vastgoedadvies overtuigd is dat het verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te komen en/of fraude of technische/beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen;
  • de rechten, eigendom of veiligheid van Perwijs vastgoedadvies, haar gebruikers en derden te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, dan wel na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende.

 

Beveiliging van uw gegevens

Perwijs vastgoedadvies neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een gebruiker de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan contact opgenomen worden  via info@perwijs.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Perwijs vastgoedadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u opgeslagen hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@perwijs.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een rechthebbende  is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.  Perwijs vastgoedadvies reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.

Perwijs vastgoedadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons