Algemene Voorwaarden Perwijs vastgoedadvies

1. Algemeen

  • Perwijs vastgoedadvies is een eenmanszaak, gevoerd door mr. B.N.J. de Wilde, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Perwijs vastgoedadvies worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
  • De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren, en aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 

2. Honorarium en verschotten

  • De kosten van uitvoering van de opdracht door Perwijs vastgoedadvies omvatten het honorarium te vermeerderen met BTW alsmede de belaste en onbelaste verschotten (zoals onder meer doch niet uitsluitend griffierecht, reis- en verblijfkosten, deurwaarderskosten, etc.). Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken tussen partijen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken, is Perwijs vastgoedadvies bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen.

 

3. Betaling

  • De kosten van de uitvoering van de opdracht worden in principe maandelijks, achteraf, gedeclareerd.
  • Perwijs vastgoedadvies kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Het voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste declaratie.
  • Onbelaste verschotten (zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, deurwaarderskosten, etc.) worden middels een (voorschot)factuur gefactureerd. Perwijs vastgoedadvies behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden in afwachting van de voldoening van deze voorschotfactuur op te schorten.
  • De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
  • Indien ook na een aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden gesteld op tenminste 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 75,–. Onder de buitengerechtelijke incassokosten worden tevens verstaan de door Perwijs vastgoedadvies zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en), gerekend naar het gebruikelijke of overeengekomen uurtarief.
  • Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd plaats te vinden binnen 30 dagen na de datum van de declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen Perwijs vastgoedadvies en de opdrachtgever als juist en als door de opdrachtgever erkend verschuldigd. Een betwisting laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

4. Aansprakelijkheid

  • Perwijs vastgoedadvies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Perwijs vastgoedadvies kenbaar hoorde te zijn.
  • Perwijs vastgoedadvies is niet aansprakelijk voor de schade die voor de opdrachtgever voortvloeit uit een opschorting van werkzaamheden, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
  • Iedere aansprakelijkheid van Perwijs vastgoedadvies is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening voor Perwijs vastgoedadvies komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht en betaald, met een maximum van € 5.000,–.
  • Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Perwijs vastgoedadvies een (rechts-) persoon of derde, die geen deel uitmaakt van Perwijs vastgoedadvies, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van de opdracht te verrichten, is Perwijs vastgoedadvies niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts-)persoon of derde worden gemaakt.
  • (Rechts-) personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, willen (mogelijk) hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Perwijs vastgoedadvies verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  • Opdrachtgever vrijwaart Perwijs vastgoedadvies voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de opdracht.
  • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

5. Geheimhouding

  • Perwijs vastgoedadvies is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. Perwijs vastgoedadvies  is  niet  aansprakelijk  voor  de  onjuiste  of  onvolledige  overbrenging  van  informatie  of  vertraging  in  de  ontvangst  van  e-mail en andere vormen van dataverkeer. Perwijs vastgoedadvies  behoudt  zich  uitdrukkelijk het recht voor om, na een daartoe strekkend  verzoek  van  de  Raad  voor  Rechtsbijstand,  dossierstukken  aan  de  Raad  voor  Rechtsbijstand  over te leggen.

 

6. Toepasselijk recht

  • Op de rechtsverhouding tussen Perwijs vastgoedadvies en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.